ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ขาย
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
คุณสมบัติของตำแหน่ง : 
1. วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขาวิชา : -
2. อายุ : 22 ปีขึ้นไป 
3. เพศ : ชาย/หญิง
4. ประสบการณ์ในการทำงาน : มีประสบการณ์ด้านงานขายโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี ขึ้นไป
5. ความรู้ ความสามารถพิเศษ :
-สามารถขับขี่รถยนต์ และรู้จักเส้นทางพอควร
-ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
คุณลักษณะ (บุคลิกภาพ)
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกน่าเชื่อถือ 
2. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีไหวพริบ รอบคอบ ช่างสังเกต
3. ซื่อสัตย์ มีสัจจะ ขยัน อดทน 
4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัย
รายละเอียดงาน/ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. #ขายงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 
 2. #ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Quality of Sevice) สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าโดยเสมอภาค โดยจะคำนึงถึงความ
สัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ต้นทุนของบริษัท และความสามารถในการตอบสนองของบริษัท 
 3. ติดตาม และแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 4. ติดตามดูแลงาน ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ และลูกค้า เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้า ทั้งทางด้านราคา 
คุณภาพ และกำหนดเวลาส่งมอบ 
 5. หมั่นตรวจตรา หาข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาด และคู่แข่ง และสร้างตลาดลูกค้าใหม่เพื่อขยายโอกาสในการขายงานให้มากขึ้น 
และเป็นข้อมูลในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการขายขององค์ 
 6. #วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย ข้อมูลการตลาดเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงาน และใช้เป็นแนวทางในการขายให้ดีขึ้นในอนาคต
7. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
----------------------------------------------------------------
สนใจกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ ส่งประวัติ มาที่ อีเมล hr@topp.co.th สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ สนใจติดต่อ สอบถามได้ที่ คุณเกศสรินทร์ โทร 0845329419 /02-6781051-5 ต่อ 589
ประสบการณ์: 1
วันลงประกาศ: 27 February 2017
Interested applicants are requested to mail their CV at hr@topp.co.th. Only shortlisted candidates would be invited
for an interview.