ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ขาย
จำนวน: หลายอัตรา อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
คุณสมบัติของตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขาวิชา : การตลาด การขาย การจัดการ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อายุ : 24 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
เพศ : ชาย
ประสบการณ์ในการทำงาน : มีประสบการณ์ด้านงานขายโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี ขึ้นไป

ความรู้ ความสามารถพิเศษ :
-สามารถขับขี่รถยนต์ และรู้จักเส้นทางพอควร
-ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 
คุณลักษณะ (บุคลิกภาพ)
1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกน่าเชื่อถือ 
2. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีไหวพริบ รอบคอบ ช่างสังเกต
3. ซื่อสัตย์ มีสัจจะ ขยัน อดทน 
4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัย

รายละเอียดงาน/ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.  ขายงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 
2.  ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Quality of Sevice) สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าโดยเสมอภาค โดยจะคำนึงถึงความ
สัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ต้นทุนของบริษัท และความสามารถในการตอบสนองของบริษัท 
3. ติดตาม และแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
4. ติดตามดูแลงาน ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ และลูกค้า เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้า ทั้งทางด้านราคา 
คุณภาพ และกำหนดเวลาส่งมอบ 
5. หมั่นตรวจตรา หาข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาด และคู่แข่ง และสร้างตลาดลูกค้าใหม่เพื่อขยายโอกาสในการขายงานให้มากขึ้น 
และเป็นข้อมูลในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการขายขององค์กร
6วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย ข้อมูลการตลาดเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงาน และใช้เป็นแนวทางในการขายให้ดีขึ้นในอนาคต
7. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
----------------------------------------------------------------
สนใจกรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก ใบสมัคร

หรือ ส่งประวัติ มาที่ อีเมล akkraporn.b@topp.kimpai.com / vallapa.s@topp.kimpai.com
สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ สนใจติดต่อ สอบถามได้ที่ คุณอัครพร 095-4604574 /02-6781051-5 ต่อ 589 584 760
ประสบการณ์: 1 ปี
วันลงประกาศ: 16 March 2022
Interested applicants are requested to mail their CV at hr@topp.co.th. Only shortlisted candidates would be invited
for an interview.