ตำแหน่งงาน: วิศวกรกระบวนการ
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
-เพศ ชาย,หญิง
-อายุ 25-35 ปี
-มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-3 ปี
-วุฒิการศึกษา วิศวกรอุตสาหกรรม , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

1. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิผล (Effectiveness) และมีความคงที่ ( Consistency )
2. วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิตและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมกับนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นจริง
3. วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาจากข้อร้องเรียนของลูกค้าและเสนอแนวทางการปรับปรุงพร้อมกับนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นจริง
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันให้มีการปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสีย
5. พิจารณา Parameter กรณีผลิตภัณฑ์ใหม่หรือวัตถุดิบใหม่ร่วมกับ R&D และ แผนกที่เกี่ยวข้อง
6. ทำการออกแบบการทดลองเพื่อหาการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจักรในเชิงการแก้ไขหรือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
7. ทำการฝึกอมรมพนักงานพร้อมตรวจติดตามการปฎิบัติงานในกระบวนการผลิต เพื่อรักษาการปฎิบัติงานให้เป็นมาตรฐานตลอดเวลาและให้เกิดความนิ่งของกระบวนการ 
8. ออกแบบหรือปรับปรุงเครื่องมือ-อุปกรณ์ในสายการผลิตพร้อมประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในเชิงคุณภาพและผลิตภาพของผลิตภัณฑ์ และง่ายต่อการผลิต
หน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ / Other Responsibilities:
1. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท, ระเบียบปฏิบัติ (Work Instruction), ข้อบังคับเรื่องความปลอดภัย และระบบคุณภาพ GMP, ISO 9001, อย่างเคร่งครัด
-------------------------------------------------
สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ ส่งประวัติ มาที่ อีเมล chaninunn.s@topp.kimpai.com สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ สนใจติดต่อ สอบถามได้ที่ คุณชาณินันทน์  โทร 0909154249 /02-6781051-5 ต่อ 589
 
ประสบการณ์: 2-3
วันลงประกาศ: 27 February 2017
Interested applicants are requested to mail their CV at hr@topp.co.th. Only shortlisted candidates would be invited
for an interview.