ตำแหน่งงาน: Training Officer
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training Officer)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการทำงาน : มีประสบการณ์ทางด้านบริหารงานบุคคล-ธุรการ และงานด้านฝึกอบรม 2 ปีขึ้นไป
ความรู้ ความสามารถพิเศษ :
มีทักษะความรู้ในระบบงานบุคคล ,งานธุรการ ,งานฝึกอบรม , มีความรู้กฏหมายแรงงาน .สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป รวมถึงเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี 

คุณลักษณะ (บุคลิกภาพ)
1. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี รวมถึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรในงานต่างๆ ได้
2. มีความเข้าใจ ,รอบรู้ในงาน และปัญหาพนักงานในองค์กรขนาดกลาง - ใหญ่เป็นอย่างดี
3. มีความรับผิดชอบ ,ละเอียด, ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่งานที่ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
4. มีความกระตือรือร้น ,ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานทั่วไปได้
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
1. จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี
2. รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรม
3. จัดทำงบประมาณและบริหารโครงการฝึกอบรม
4. กำหนดมาตรฐานนโยบายและระเบียบการดำเนินงานของโครงการฝึกอบรม
5. ควบคุมโครงการฝึกอบรมให้ดำเนินตามนโยบายขององค์การ
6. รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกการพัฒนาและการประเมินผลฝึกอบรม
7. ดำเนินการด้านการฝึกอบรมทั้งภายนอกและภายใน
8. ดำเนินการฝึกอบรมด้านปฐมนิเทศน์พนักงาน
9. ดำเนินการด้านวิจัยงานบุคคล
10. ประสานงานด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
11. ควบคุมและดูแลงานด้านสวัสดิการและสันทนาการบุคคล
12. เป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท
13. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจกรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก ใบสมัคร
ประสบการณ์: 2 ปี
วันลงประกาศ: 01 July 2023
Interested applicants are requested to mail their CV at hr@topp.co.th. Only shortlisted candidates would be invited
for an interview.