ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ประจำสาขาเวลโกรว์
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กรณีจบสาขาอื่นจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพและมีใบรับรองฯ
ประการณ์การทำงาน มีประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป

ความสามารถพิเศษ
มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ได้

บุคลิกภาพ
1. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ช่างสังเกต และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ มีทัศนคติเชิงบวก มีความรอบรู้ในงาน (กฏหมายความปลอดภัย , ความรู้เรื่องสารเคมีอันตราย ฯลฯ)
3. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในงาน
4. มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานส่งเสริมความปลอดภัย

1. จัดทำแผนการส่งเสริมความปลอดภัย
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
3. ดำเนินการติดตามผลการจัดกิจกรรม
4. อบรมและให้ความรู้แก่พนักงานด้านความปลอดภัย
งานตรวจความปลอดภัย
1. ดำเนินการตรวจความปลอดภัย
2. ให้คำปรึกษาแก่ จป.หัวหน้างาน,พนักงาน
3. จัดทำรายงานผลการตรวจความปลอดภัย
4. ดำเนินการแก้ไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานสอบสวนและป้องกันอุบัติเหตุ
1. ดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุและจัดทำรายงานส่งราชการ
2. เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
3. ร่วมหาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้า
งานซ้อมดับเพลิงและอพยพ
1. วางแผนการซ้อมดับเพลิงและอพยพร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัย
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
3. ประสานงานการซ้อมดับเพลิงและอพยพ
4. สรุปผลการซ้อมดับเพลิงและอพยพ
5. จัดทำรายงานผลการซ้อมดับเพลิงและอพยพ
งานจัดส่งรายงานให้หน่วยงานราชการ
1. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานราชการ
2. นำส่งรายงานต่อหน่วยงานราชการ
3. จัดเก็บเอกสาร
สามารถควบคุมอันตราย ในการบริหารสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารได้
งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

การฝึกอบรมที่จำเป็น : การวิเคราะห์งานความปลอดภัย, วิทยากรด้านความปลอดภัย, ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
1. การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล
2. โปรแกรมพื้นฐาน GMP (การทำความสะอาด,การควบคุมอันตรายทางกายภาพ, การควบคุมสัตว์พาหะ,การผ่านเข้า-ออกของพนักงานและผู้มาติดต่อ)

สนใจกรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก ใบสมัคร
ประสบการณ์: 3 ปีขึ้นไป
วันลงประกาศ: 01 July 2023
Interested applicants are requested to mail their CV at hr@topp.co.th. Only shortlisted candidates would be invited
for an interview.