ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการตรวจสอบภายใน
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
ตำแหน่ง ผู้จัดการหรือหัวหน้าตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบัญชี หรือตรวจสอบภายใน
ประการณ์การทำงาน    มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี , COSO , ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างน้อย 5 ปี ,มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายในกลุ่มธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม  

ความสามารถพิเศษ
1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ( Microsoft Word , Excel และ Power Point )
2. มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.มหาชน
3. หากมี CIA /CPIAT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บุคลิกภาพ
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกน่าเชื่อถือ
2. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีไหวพริบ รอบคอบ ช่างสังเกต
3. ซื่อสัตย์ มีสัจจะ ขยัน อดทน ตัดสินใจเด็ดขาด
4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัย
5. มีทักษะในการวิเคราะห์และติดต่อสื่อสาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน และควบคุมการตรวจสอบภายใน , วางมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสอบทานการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานที่วางไว้ให้เป็นไปตามแผน
2. ออกแบบกระบวนการตรวจสอบภายในและโปรแกรมการตรวจสอบตามขอบเขตการตรวจสอบและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
3. วิเคราะห์กระบวนการทำงาน และประเมินจุดอ่อนที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน และช่วยหน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการทำงานนั้นๆ ในการวิเคราะห์หาจุดควบคุมทดแทน วิธีการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน และให้ข้อเสนอแนะ ที่พิจารณาแล้วว่าสามารถทำได้
4. ดูแลรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และดำเนินการด้านข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของฝ่ายต่างๆ พร้อมติดตามการปฏิบัติตาม Action Plan เพื่อวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
5. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ6. ติดตามการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบ
7. ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
8. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
ประสบการณ์: 5 ขึ้นไป
วันลงประกาศ: 01 July 2023
Interested applicants are requested to mail their CV at hr@topp.co.th. Only shortlisted candidates would be invited
for an interview.