ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ 25 ปีขึ้นไป
เพศ ชาย / หญิง
ประการณ์การทำงาน มีประสบการณ์ด้านงานวางแผนการผลิต อย่างน้อย 3 ปี
ความสามารถพิเศษ
สามารถใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel Pivot Table , Vlookup  มีพื้นฐานการคำนวณดี
บุคลิกภาพ
1. สามารถประสานงาน และสื่อสารได้กับทุกๆแผนก
2. มีความรู้ความเข้าใจในระบบการผลิตเป็นอย่างดี
3. มีความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสัจจะ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.วางแผนการผลิต ตลอดจนถงึ แผนการจัดส่งและปรับปรุงแผนให้ทันต่อกา หนดส่ง โดยคา นึงถงึ ความเหมาะสมของงาน ประสิทธิภาพของกำลังคน และเครื่องจักร
2.วางแผนการใช้และเก็บสำรองวัตถุดิบให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อการผลิต
3.ประสานงานและสื่อสารกับฝ่ายขาย รวมถึงแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลทันต่อเหตุการณ์ โดยพยายามสื่อสารนำเสนอ และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
4.ประสานงานและสื่อสารข้อมูลของลูกค้า และตอบกลับแก่ฝ่ายขายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเวลา โดยยึดหลักการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด
5.ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่จา เป็นในการผลิตของแต่ละงานและวัตถุดิบที่จะใช้ผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่เกิดการ
ชะงักงัน ครบถ้วนถูกต้องตามแผนและความต้องการของลูกค้า
6.ควบคุม ติดตามการทำงานของแต่ละงานให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่จัดส่งให้กับลูกค้า
7.ติดตามและตรวจสอบการสรุปผลการปิด JOB ของทุกงาน เพื่อให้แน่ใจว่างานเป็นไปตามแผนที่วางไว้และเร่งติดตามงานที่มีปัญหา เพื่อให้สามารถส่งให้ลูกค้าได้ตามจำนวน และเวลาที่กำหนด
8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจกรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก ใบสมัคร

หรือ ส่งประวัติ มาที่ อีเมล akkraporn.b@topp.kimpai.com / vallapa.s@topp.kimpai.com 
สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ สนใจติดต่อ สอบถามได้ที่ คุณอัครพร 095-4604574 /02-6781051-5 ต่อ 589 584 760 
 
ประสบการณ์: 2 ขึ้นไป
วันลงประกาศ: 16 March 2022
Interested applicants are requested to mail their CV at hr@topp.co.th. Only shortlisted candidates would be invited
for an interview.