ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 
ความสามารถพิเศษ
1. ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และ Excel ขั้นต้น เช่น Pivot Vlookup ได้
2. สามารถกระทบยอดรายการต่าง ๆ ระหว่าง 2 รายงานได้
3. สามารถเดินทางไปสาขาได้
4. สามารถคำนวณต้นทุนสินค้าสำหรับธุรกิจโรงงานได้
5. มีความเข้าใจเรื่องการปันส่วนค่าใช้จ่ายได้อย่างดี
6. มีความรู้เรื่องการตั้งสำรองสินค้าล้าสมัยเบื้องต้น
 
บุคลิกภาพ
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่งานสูง ขยันหมั่นเพียร มีความละเอียดรอบคอบ
4. ควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะความกดดันสูง
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กระทบยอดรายการซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปสุทธิ ระหว่างรายงานสินค้า และบัญชีแยกประเภทในแต่ละเดือน
2. ปรับปรุงรายการซื้อสินค้า/วัตถุดิบสำหรับรายการที่ยังไม่ได้รับเอกสาร ในบัญชีแยกประเภท ของแต่ละเดือน
3. Upload ราคาเข้าระบบ Welink สำหรับสินค้าและวัตถุดิบที่ซื้อมาจากต่างประเทศ ในแต่ละเดือน
4. คำนวณ Unit cost ของสินค้าที่ผลิตเสร็จแต่ละขั้นตอนประจำเดือน
5. จัดทำงบต้นทุนผลิตประจำเดือน
6. คำนวณและบันทึกบัญชีสำหรับ Provision และ NRV ประจำเดือน
7. จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือน
8. คำนวณต้นทุนและตรวจสอบข้อมูลการเบิกและรับคืนสำหรับงานจ้างผลิตภายนอก คำนวณหายอดคงเหลือ
9. กระทบยอดรายการโอนระหว่างสาขา ในระบบ Welink ของสินค้า ในแต่ละเดือน
10. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไป
วันลงประกาศ: 01 July 2023
Interested applicants are requested to mail their CV at hr@topp.co.th. Only shortlisted candidates would be invited
for an interview.