ตำแหน่งงาน: หัวหน้างานฝ่ายขาย
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. วางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อกระตุ้นตลาดและทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
2. กำหนดเป้าหมาย วิธีการ โครงการ ประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของฝ่าย
3. บริหารงานโดยการวางแผน สื่อสาร มอบหมายงาน ติดตามและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
4. ริเริ่ม ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานของฝ่ายขายและตลาด ให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
5. ส่งเสริม พัฒนา และให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
6. ดูแลทุกข์สุข ผลประโยชน์ และให้คำปรึกษาแก่ทีมงานฝ่ายขาย  
7. ประเมินผลการทำงาน ความสามารถของผู้ใต้ปังคับบัญชา และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ประสบการณ์: 5 ปีขึ้นไป
วันลงประกาศ: 01 July 2023
Interested applicants are requested to mail their CV at hr@topp.co.th. Only shortlisted candidates would be invited
for an interview.